Informații de interes public

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.
Lege nr. 544/2001Solicitare informații/legislație
Buletin informativ (Legea nr.544/2001)

Budulicean Mara Andreea
Responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001


Nr.DataDescriereFișier
1294 29.04.2021 Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2021
1987 10.05.2021 Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020

Formular solicitare Legea nr. 544/2001

Accesul liber și neîngrădit al oricărei persoane din România la informațiile de interes public, definite astfel prin Legea nr.544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane si autoritățile publice. Prin informație de interes public se întelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației.
Pentru a solicita în scris informații de interes public cu privire la activitatea U.A.T. Galații Bistriței, vă rugam să completați o cerere (model disponibil în această secțiune) și să o trimiteți pe adresa U.A.T. Galații Bistriței, Strada Principală, nr. 161, cod poștal 427085, Galații Bistriței, jud. Bistrița-Năsăud, sau prin poșta electronică (primariagalatiibistritei@yahoo.com).
în curs de actualizare ...


în curs de actualizare ...

Declarații de avere și interese

Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010
Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.

Declarațiile se depun anual, până la data de 15 iunie.
Actualizat la 14.03.2022
Nr.Nume, prenumeDeclarație de avereDeclarație de interese
01 Arcălean Dorel Ioan
02 Băilă Floare
03 Budulicean Emilian-Vasile
04 Budulicean Mara-Andreea
05 Bumbu Ancuța Maria
06 Buzan Dan
07 Cosma Nicolae
08 Cozma Marian
09 Ferezan Raul Liviu
10 Găurean Vasile
11 Györke Adelina-Teodora
12 Györke Andrei-Mihai
13 Haja Mihai
14 Măerean Ilie-Valentin
15 Măierean Rodica
16 Moldovan Cristina
17 Necoară Raveca
18 Pleșa Iosif Lucian
19 Rob Florin
20 Rob Maria Persida
21 Scridon Viluța-Maria
22 Szilagyi Ileana
23 Vermeșan Vasile-Mihai


Secțiune formulare

Din aceasta secțiune puteți descărca formulare tipizate în format Adobe PDF.


Descriere Fișier
Pentru completarea în pdf inteligent Cerere-Declarație pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială conform Legii 226/2021 se descarcă Cererea 2021. (fișier inteligent PDF)
Tutorial completare cerere
Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentul de inserție / indemnizației lunare / sprijinul lunar și alocației de stat pentru copii
Cerere – declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială
DescriereFișier
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
DescriereFișier
Declarație de căsătorie
Declarație de naționalitate
Declarație privind starea sănătății
DescriereFișier
Cerere tip privind liberul acces la informații de interes public (Legea 544/2001)
Model reclamație administrativă în cazul unui răspuns negativ (Legea 544/2001)
Model reclamație administrativă în cazul lipsei de răspuns în termen legal (Legea 544/2001)
Descriere Fișier
Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (persoane fizice) Open document
Oferta de vânzare teren (persoane fizice) Open document
Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (persoane juridice) Open document
Oferta de vânzare teren (persoane juridice) Open document
Descriere Fișier
Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism Open document
Cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare Open document
Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism Open document
Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare Open document
Comunicare privind începerea execuției lucrărilor Open document
Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor Open document

Legea nr.17 /2014

privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului- LEGE nr.174 din 14 august 2020


- ORDIN nr.311/94/M.12/3.525/2020

Nr.DataTipDetalii
- - . . . în curs de actualizare
Nr.DescriereFișier
01 Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model formular persoane fizice)
02 Formular pentru oferta de vânzare teren (model persoane fizice)
03 Lista preemptorilor în vederea exercitării dreptului la preempțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință

Anunțuri de interes public

DataDescriereFișier
15.06.2022Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate
În temeiul prevederilor art. 47 alin (5) lit. (b) și ale prevederilor alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
02.06.2022Anunț întâlniri publice situri Natura 2000
Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud invită cetățenii comunei d-voastră să ia parte în data de 9 iunie 2022, ora 13:00, la Căminul Cultural din Comuna Teaca, la întâlnirile publice din cadrul proiectului ”Elaborarea planurilor de management pentru siturile Natura 2000 ROSCI0393 Someșul Mare, ROSCI0095 La Sărătură, ROSCI0396 Dealul Pădurea Murei - Sângeorzu Nou și ROSCI0441 Viile Tecii și ariile protejate de interes național 202 Masivul de sare de Sărățel și 2208 La Sărătură”
-
11.02.2022Anunț consultare publică (actualizat 14.03.2022)
Servicii publice de salubrizare, aprobare Act adițional, aprobare Regulament serviciu public de salubrizare
18.11.2021Proces verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Întrucât actele administrative fiscale din anunțul colectiv nr. 4095 din data de 18.11.2021 nu au putut fi comunicate prin una dintre modalitățile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, subsemnata Rob Maria Persida, am procedat, în conformitate cu dispozițiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, la comunicarea actelor administrativ fiscale prin publicitate.
În acest sens s-a afișat în data de 18.11.2021, concomitent la sediul primăriei Comunei Galații Bistriței și pe pagina de internet www.galatiibistritei.ro, anunțul nr. 4095 din data de 18.11.2021.
18.11.2021Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate
În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. (b) și ale prevederilor alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili.
02.11.2021Program colectare deșeuri vegetale
În perioada 08.11.2021 - 13.11.2021 se va desfășura CAMPANIA GRATUITĂ DE COLECTARE A DEȘEURILOR PREDOMINANT VEGETALE, DE TIPUL ”SĂPTĂMÂNA CURĂȚENIEI”. În această campanie se vor colecta următoarele tipuri de deșeuri biodegradabile: deșeuri de grădini și piețe, deșeuri organice, deșeuri provenite din toaletarea copacilor și tufișurilor, iarbă, frunze, așchii de lemn netratate și rumeguș, cu un volum de 240l/campanie/gospodărie. Operatorul SUPERCOM pune la dispoziția utilizatorilor autospeciale pentru preluarea în mod gratuit a acestor deșeuri, după cum urmează:
01.11.2021Anunț acordare ajutor de încălzire
Primaria Comunei Galații-Bistriței, prin Compartimentul de asistență socială, demarează acțiunea de acordare a ajutorului pentru încalzirea locuinței și a suplimentului pentru energie conform Legii nr.226/2021 privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, începând cu data de 02.11.2021. Potrivit actului normativ mai sus menționat, venitul mediu net lunar până la care se acorda ajutorul de încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, și de 2.053 lei, în cazul persoanei singure. Solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuinței se poate face pe tot parcursul sezonului rece (noiembrie 2021 - martie 2022), iar acordarea drepturilor cuvenite se face începând cu luna depunerii cererii, cu condiția ca aceasta să fie înregistrată până la data de 20 a lunii respective.
15.10.2021Măsuri de sprijin conform Legii nr. 226/2021 - Consumatorul vulnerabil

Ajutorul pentru încălzirea locuinței (sezonul rece), suplimentul pentru energie (lunar, tot anul), măsură de compensare conform O.U.G. nr. 118/2021 pentru consumul de energie electrică și gaze naturale Informații utile
Pliant Ministerul Muncii și Protecției Sociale Pliant
Formular cerere - declarație pe propria răspundere Cerere - declarație pe propria răspundere


Tutoriale video care oferă sprijin în completarea cererii-declarației pe propria răspundere de către persoana singură, reprezentantul familiei, respectiv o terță persoană care reprezintă un solicitant aflat în incapacitatea de a completa formularul

(a) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către persoana singură
(b) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către reprezentantul familiei
(b) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către o terță persoană
-
02.08.2021Anunț concurs ocupare funcție publică
Primăria comunei Galații-Bistriței organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector pe durată nedeterminată, în data de 06.09.2021, ora 10:00, proba scrisă și în data de 08.09.2021, ora 1O:00, interviul. Postul face parte din compartimnentul ”Monitorizarea procedurilor administrative, registru agricol și urbanism" și are durată normală a timpului de lucru. Dosarele de înscriere se depun personal la sediul Primăriei Comunei Galații-Bistriței până la data de 22.08.2021 ora 16:00.
13.05.2021Comunicat Agenția Națională de Administrare Fiscală
25 mai 2021 - Termenul limită pentru depunerea declarației unice. Declarația unică se completează și se depune, până la data de 25 mai 2021, de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau intr-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
12.04.2021Primăria comunei Galații Bistriței, Compartimentul financiar contabil, raport privind propunerea de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Galații Bistriței pe anul 2021
06.04.2021Comisia Europeană lansează cursul de instruire online intitulat ”În întâmpinarea cetățenilor Uniunii - instruire online privind regulile UE pentru liberă circulație”. Acest curs se adresează în principal autorităților publice locale și județene, dar nu numai, în dorința de a fi un instrument util pentru o cunoaștere solidă a drepturilor, condițiilor și procedurilor care se aplică cetățenilor UE și membrilor familiilor lor referitor la libera circulație și ședere pe teritoriul statelor membre. Cursul este disponibil aici. https://ec.europa.eu/justice/elearning/ro/index.html -
08.03.2021Primăria Galații Bistriței informează persoanele cu dizabilități care sunt în căutarea unui loc de muncă că pot beneficia de un voucher de până la 5000 de euro pentru procurarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces (aparat auditiv wireless, mobility scooter, scaun cu roți electrice sau orice alt dispozitiv care ajută persoana să ducă o viață independentă), altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate. Programul permite și achiziția de două dispozitive, în cazul unor deficiențe bilaterale, cu mențiunea ca produsele asistive să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist.
Informații suplimentare pot fi obținute la INFOLINE – 0751 015 063, de luni până vineri, în intervalul orar 12-14.
02.11.2020Începând cu data de 02.11.2020, se preiau dosarele pentru ajutorul de încălzire a locuinței pentru sezonul rece noiembrie 2020 - martie 2021. Dosarele se depun la Compartimentul de Asistență Socială

Urbanism


LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001
Articolul 43
(1) În vederea asigurării transparenței privind accesul la informații de interes public în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, autoritățile administrației publice locale pun la dispoziția publicului documentațiile aprobate prin afișarea integrală pe pagina proprie de internet (cu acces gratuit la acestea pentru descărcare și cu obligativitatea menționării sursei la fiecare utilizare a informațiilor respective) și prin furnizarea acestora spre consultare, la sediul autorității administrației publice locale sau la punctele de informare organizate la nivel local.

Nr. An Luna Descriere Fișier
- - - . . . în curs de actualizare
Tip Descriere Fișier
- . . . în curs de actualizare
Nr. Data Descriere Fișier
- - . . . în curs de actualizare

în curs de actualizare ...