Informații de interes public

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.
Lege nr. 544/2001Solicitare informații/legislație
Buletin informativ (Legea nr.544/2001)

Budulicean Mara Andreea
Responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001


Nr.DataDescriereFișier
1510 15.05.2023 Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2023
1462 27.04.2023 Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2022
1294 29.04.2021 Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2021
1987 10.05.2021 Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020

Formular solicitare Legea nr. 544/2001

Accesul liber și neîngrădit al oricărei persoane din România la informațiile de interes public, definite astfel prin Legea nr.544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane si autoritățile publice. Prin informație de interes public se întelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației.
Pentru a solicita în scris informații de interes public cu privire la activitatea U.A.T. Galații Bistriței, vă rugam să completați o cerere (model disponibil în această secțiune) și să o trimiteți pe adresa U.A.T. Galații Bistriței, Strada Principală, nr. 161, cod poștal 427085, Galații Bistriței, jud. Bistrița-Năsăud, sau prin poșta electronică (primariagalatiibistritei@yahoo.com).
în curs de actualizare ...


în curs de actualizare ...

Declarații de avere și interese

Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010
Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.

Declarațiile se depun anual, până la data de 15 iunie.
Actualizat la 21.06.2023
Nr.Nume, prenumeDeclarație de avereDeclarație de interese
01 Budulicean Emilian-Vasile
02 Budulicean Mara-Andreea
03 Buzan Dan
04 Cozma Marian
05 Ferezan Raul Liviu
06 Găurean Vasile
07 Györke Adelina-Teodora
08 Györke Andrei-Mihai
09 Măerean Ilie-Valentin
10 Măierean Rodica
11 Moldovan Cristina
12 Necoară Raveca
13 Onigaș Tina-Gabriela
14 Pleșa Iosif-Lucian
15 Rob Florin
16 Rob Maria-Persida
17 Scridon Viluța-Maria
18 Vermeșan Vasile-Mihai


Secțiune formulare

Din aceasta secțiune puteți descărca formulare tipizate în format Adobe PDF.


Descriere Fișier
Pentru completarea în pdf inteligent Cerere-Declarație pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială conform Legii 226/2021 se descarcă Cererea 2021. (fișier inteligent PDF)
Tutorial completare cerere
Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentul de inserție / indemnizației lunare / sprijinul lunar și alocației de stat pentru copii
Cerere – declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială
DescriereFișier
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
DescriereFișier
Declarație de căsătorie
Declarație de naționalitate
Declarație privind starea sănătății
DescriereFișier
Cerere tip privind liberul acces la informații de interes public (Legea 544/2001)
Model reclamație administrativă în cazul unui răspuns negativ (Legea 544/2001)
Model reclamație administrativă în cazul lipsei de răspuns în termen legal (Legea 544/2001)
Descriere Fișier
Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (persoane fizice) Open document
Oferta de vânzare teren (persoane fizice) Open document
Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (persoane juridice) Open document
Oferta de vânzare teren (persoane juridice) Open document
Descriere Fișier
Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism Open document
Cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare Open document
Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism Open document
Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare Open document
Comunicare privind începerea execuției lucrărilor Open document
Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor Open document

Legea nr.17 /2014

privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului- LEGE nr.174 din 14 august 2020


- ORDIN nr.311/94/M.12/3.525/2020

Nr.DataTipDetalii
- - . . . în curs de actualizare
Nr.DescriereFișier
01 Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model formular persoane fizice)
02 Formular pentru oferta de vânzare teren (model persoane fizice)
03 Lista preemptorilor în vederea exercitării dreptului la preempțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință

Anunțuri de interes public

DataDescriereFișier
08.05.2024ANUNȚ
pentru închirierea suprafețelor de 9,55 ha și 9,00 ha pășune proprietate publică a comunei Galații-Bistriței
1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Galații-Bistriței, cu sediul în Galații-Bistriței, nr.241, județul Bistrița-Năsăud, telefon/fax 0263-273-004, e-mail: primariagalatiibistritei@yahoo.com, cod fiscal 4426964.
2. Informații generale privind obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
Pășune în suprafață de 9.55 ha, situată în extravilanul comunei Galații-Bistriței, sat Tonciu, Tarla Nylak, Bloc Fizic 765 și pășune în suprafață de 9,00 ha, situată în extravilanul comunei Galații-Bistriței, sat Dipșa, Tarla Pârâul Lupului, Bloc Fizic 758, aparținând domeniului public al comunei Galații-Bistriței, conform caietului de sarcini, H.C.L. comuna Galații-Bistriței nr.05/30.01.2023 și OUG 57/03.07.2019.
( detalii în documentul atașat )
22.04.2024no image
PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!
Comuna Galații Bistriței
Poienița veseliei - Ludotecă și Grup de joacă
Informații suplimentare și înscrieri la:
Primăria Galații-Bistriței, Strada Principală nr.240
Comuna Galații Bistriței, jud. Bistrița-Năsăud
Școala Gimnazială ”Grigore Herinean”, Str. Principală nr.234/B, Comuna Galații-Bistriței, jud. Bistrița-Năsăud.
( detalii în documentul atașat )
14.11.2023Venitul Minim de Incluziune (VMI) / Pliant informativ
VMI reprezintă un program unic de asistență socială, creat pentru a ajuta persoanele și familiile vulnerabile să depășească obstacolele financiare pe care le întâmpină și să-și îmbunătățească viața. Acesta este un beneficiu prevăzut în Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune
VMI se acordă începând cu luna ianuarie 2024 persoanelor/familiilor solicitante. Acesta înlocuiește prestațiile anterioare, respectiv, venitul minim garantat (VMG) și alocația pentru susținerea familiei (ASF).
( detalii în documentul atașat )
07.08.2023Anunț public / CAMPANIE RESPONSABILITATE SOCIALĂ-COLECTARE SEPARATĂ
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor ne-a informat cu privire la demararea Campaniei Responsabilitate socială-colectare separată, care se desfășoară în perioada 07.06.2023-31.08.2023.
Campania are drept scop informarea, conștientizarea și sensibilizarea comunităților din mediul rural cu privire la colectarea separată, prevenirea generării de deșeuri și reducerea abandonării acestora.
12.05.2023Anunț public
Anunț privind închirierea terenurilor aflate la dispoziția Comisiei locale de fond funciar Galații-Bistriței
Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Galații-Bistriței închiriază următoarele suprafețe de teren aflate la dispoziția comisiei (terenuri rezervă):
( DIPȘA )
( detalii în documentul atașat )
12.05.2023Anunț public
Anunț privind închirierea terenurilor aflate la dispoziția Comisiei locale de fond funciar Galații-Bistriței
Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Galații-Bistriței închiriază următoarele suprafețe de teren aflate la dispoziția comisiei (terenuri rezervă):
( GALAȚII-BISTRIȚEI, ALBEȘTII-BISTRIȚEI )
( detalii în documentul atașat )
24.04.2023Anunț public
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 715 din 05 octombrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, art. 61, alin. (6), prin prezenta vă comunicăm situația partizilor de masă lemnoasă din suprafața de fond forestier proprietate publică a comunei Galații Bistriței autorizate la exploatare și destinate aprovizionării populației cu lemn pentru încălzit și construcții pentru perioada următoare, după cum urmează:
( detalii în documentul atașat )
19.04.2023Anunț privind închirierea terenurilor
aflate la dispoziția Comisiei locale de fond funciar Galații-Bistriței
(GALAȚII-BISTRIȚEI, ALBEȘTII-BISTRIȚEI, HERINA)
Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Galații-Bistriței organizează, în data de 25 aprilie 2023, ora 12, licitație pentru închirierea următoarelor suprafețe de teren aflate la dispoziția comisiei (terenuri rezervă)
( detalii în documentul atașat )
19.04.2023Anunț privind închirierea terenurilor
aflate la dispoziția Comisiei locale de fond funciar Galații-Bistriței
(DIPȘA)
Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Galații-Bistriței organizează, în data de 25 aprilie 2023, ora 12, licitație pentru închirierea următoarelor suprafețe de teren aflate la dispoziția comisiei (terenuri rezervă)
( detalii în documentul atașat )
27.02.2023ANUNȚ ÎNCHIRIERE SUPRAFAȚĂ 19 ha PĂȘUNE
ANUNȚ pentru închirierea suprafeței de 19 ha pășune proprietate publică a comunei Galații-Bistriței
1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Galații-Bistriței, cu sediul în Galații-Bistriței, nr. 241, județul Bistrița-Năsăud, telefon/fax 0263/273004, e-mail: primariagalatiibistritei@yahoo.com, cod fiscal 4426964.
2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
Pășune în suprafață totală de 19 ha, situată în extravilanul comunei Galații-Bistriței, din care 16,00 ha situată în sat Herina, Tarla 5, parcela 1 și 3,00 ha situată în sat Dipșa, tarla Fundoaia, CF 27103 , aparținând domeniului public al comunei Galații-Bistriței, conform caietului de sarcini, HCL comuna Galații-Bistriței nr. 05/30.01.2023 și OUG 57/3.07.2019.
( detalii în documentul atașat )
14.02.2023ANUNȚ
Primăria Comunei Galații-Bistriței informează cetățenii comunei, că luni în data de 20.02.2023 începând cu ora 12:00, la Caminul cultural din localitatea Galații-Bistriței va avea loc Campania de informare a fermierilor cu privire la depunerea CERERILOR DE PLATA ÎN ANUL 2023 (APIA). În cadrul întâlnirii vor fi prezenți reprezentanți ai Agentiei de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Bistrița-Năsăud.
Primar,
Vasile-Mihai Vermeșan
13.02.2023COMUNICAT DE PRESĂ APIA
APIA primește cereri aferente schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că până la data de 23 martie 2023 inclusiv, Centrele APIA primesc cereri de solicitare pentru schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022 în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.
( detalii în documentul atașat )
07.02.2023Anunț exploatare masă lemnoasă destinată aprovizionării populației
Primăria Comunei Galații-Bistriței informează cetățenii comunei, că începând cu data de 08.02.2023, Ocolul Silvic Valea Șieului R.A autorizează exploatarea de masă lemnoasă destinată aprovizionării populației cu lemn pentru foc, din rampa, în partida 705/Progresiva I Albești :
( detalii în documentul atașat )
06.02.2023Comunicat de presă
”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”
Numele beneficiarului: Comuna Galații Bistriței
Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10: FONDUL LOCAL, Investiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/ alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) titlu apel : PNRR/2022/C10/I1.2 Runda 1
Numele proiectului de investiție: ”Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul comunei Galații Bistriței, județul Bistrița-Năsăud”
Cod proiect: C10-I1.2-555 /16.05.2022
Contract de finanțare nr. 1096/05.01.2023/Durata proiectului: 27 de luni;
Data de începere: 05.01.2023;
Data finalizare: 05.04.2025
Investiția permite achiziționarea de sisteme ITS (Intelligent Transport Systems/sisteme de transport inteligente) și TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor) ce contribuie la îmbunătățirea mobilității locale, respectiv a managementului local
( detalii în documentul atașat )
03.02.2023INFORMARE CURSURI DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ Bistrița-Năsăud
Direcția pentru Agricultură a județului Bistrița-Năsăud organizează următoarele cursuri pentru fermieri:
1. Cursuri de calificare în meseria ”Lucrător în creșterea animalelor” cu durata de 360 ore și cu finalizarea unei diplome de calificare în meseria ”Lucrător în creșterea animalelor”
2. Cursuri de calificare în meseria ”Lucrător în cultura plantelor” cu durata de 360 ore, cu finalizarea unei diplome de calificare în meseria ”Lucrător în cultura plantelor”
3. Cursuri de inițiere măsura 10 - Agromediu și climă, măsura 11 Agricultură ecologică, cu durata de 40 ore și cu finalizarea unei diplome de participare
( detalii în documentul atașat )
03.02.2023INFORMARE SISTEM DE GARANȚIE-RETURNARE (SGR)
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 1074/2001 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare neutilizabile, pentru gestionare mai eficientă a deșeurilor la nivel național și pentru creșterea gradului de reciclare, Guvernul României și-a asumat implementarea Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) pentru ambalajele de băuturi.
( detalii în documentul atașat )
26.01.2023INFORMARE MODALITĂȚI ACORDARE DESPĂGUBIRI PAGUBE/DAUNE
Informare privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de interes cinegetic cuprinse în anexele nr.1 și 2 la LEGEA VÂNĂTORII ȘI A PROTECȚIEI FONDULUI CINEGETIC NR.407/2006 și unele măsuri de punere în aplicare a acesteia
( detalii în documentul atașat )
25.01.2023Primăria Comunei Galații-Bistriței informează cetățeii comunei, că începând cu data de 26.01.2023, Ocolul Silvic Valea Șieului R.A. autorizează exploatarea de masă lemnoasă destinată aprovizionării populației cu lemn pentru foc, din partida - Roșia Dipșei - 52,10 mc răritură la preț de vânzare directă, fasonat la cioată 154,76 lei/mc
Persoană de contact
Pădurar, BUGA JENEL - telefon 0752097207
19.01.2023ANUNȚ COLECTARE DEȘEURI
În atenția cetățenilor comunei Galații Bistriței
Primăria Comunei Galații-Bistriței informează cetățenii comunei, că marți data de 24.01.2023, operatorul de salubritate S.C. SUPERCOM S.A., colectează sacul verde-sticlă.
Primar,
Vasile-Mihai VERMEȘAN
05.01.2023INFORMARE ÎNTRERUPERE ALIMENTARE ENERGIE ELECTRICĂ
Distribuție Energie Electrică România S.A. Sucursala Bistrița anunță întreruperea alimentării cu energie electrică:
11.01.2023 / 08:00 - 16:00 - Loc. Jeica, Albeștii Bistriței, Nețeni, Dipșa, Teaca, Pinticul Tecii, Budurleni, Brăteni, Archiud - integral Galații Bistriței - ieșirea spre Dipșa( detalii în documentul atașat )
05.01.2023Primăria Comunei Galații-Bistriței informează cetățeii comunei, că începând cu data de 05.01.2023, Ocolul Silvic Valea Șieului R.A. autorizează exploatarea de masă lemnoasă destinată aprovizionării populației cu lemn pentru foc, din partida - Fundoaia Dipșei - 190,77 mc răritură la preț de vânzare directă, fasonat la cioată 126,24 lei/mc
05.01.2023Calendar colectare deșeuri reciclabile pentru zonele de case COMUNA GALAȚII BISTRIȚEI 2023
27.09.2022INFORMARE MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a inițiat Campania „Și tu poți proteja planeta! Împreună dăm startul la reducerea risipei de alimente!”
Campanie de informare și conștientizare asupra efectelor majore și pe termen lung ale risipei de alimente
06.09.2022Anunț public
Anunț pentru vânzarea suprafeței de 8.620 mp teren, proprietate privată a comunei Galații-Bistriței
06.09.2022Anunț public
Anunț pentru închirierea suprafeței de 16 ha pășune proprietate publică a comunei Galații-Bistriței
19.08.2022COMUNICAT DE PRESĂ / MADR acordă ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), informează potențialii beneficiari că, în perioada 19 august - 2 septembrie 2022 inclusiv, primește Cereri de solicitare a ajutorului excepțional acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în conformitate cu Hotărârea nr. 1032/18.08.2022 privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal, publicată în Monitorul Oficial nr. 817/2022.
15.06.2022Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate
În temeiul prevederilor art. 47 alin (5) lit. (b) și ale prevederilor alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
02.06.2022Anunț întâlniri publice situri Natura 2000
Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud invită cetățenii comunei d-voastră să ia parte în data de 9 iunie 2022, ora 13:00, la Căminul Cultural din Comuna Teaca, la întâlnirile publice din cadrul proiectului ”Elaborarea planurilor de management pentru siturile Natura 2000 ROSCI0393 Someșul Mare, ROSCI0095 La Sărătură, ROSCI0396 Dealul Pădurea Murei - Sângeorzu Nou și ROSCI0441 Viile Tecii și ariile protejate de interes național 202 Masivul de sare de Sărățel și 2208 La Sărătură”
-
11.02.2022Anunț consultare publică (actualizat 14.03.2022)
Servicii publice de salubrizare, aprobare Act adițional, aprobare Regulament serviciu public de salubrizare
18.11.2021Proces verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Întrucât actele administrative fiscale din anunțul colectiv nr. 4095 din data de 18.11.2021 nu au putut fi comunicate prin una dintre modalitățile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, subsemnata Rob Maria Persida, am procedat, în conformitate cu dispozițiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, la comunicarea actelor administrativ fiscale prin publicitate.
În acest sens s-a afișat în data de 18.11.2021, concomitent la sediul primăriei Comunei Galații Bistriței și pe pagina de internet www.galatiibistritei.ro, anunțul nr. 4095 din data de 18.11.2021.
18.11.2021Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate
În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. (b) și ale prevederilor alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili.
02.11.2021Program colectare deșeuri vegetale
În perioada 08.11.2021 - 13.11.2021 se va desfășura CAMPANIA GRATUITĂ DE COLECTARE A DEȘEURILOR PREDOMINANT VEGETALE, DE TIPUL ”SĂPTĂMÂNA CURĂȚENIEI”. În această campanie se vor colecta următoarele tipuri de deșeuri biodegradabile: deșeuri de grădini și piețe, deșeuri organice, deșeuri provenite din toaletarea copacilor și tufișurilor, iarbă, frunze, așchii de lemn netratate și rumeguș, cu un volum de 240l/campanie/gospodărie. Operatorul SUPERCOM pune la dispoziția utilizatorilor autospeciale pentru preluarea în mod gratuit a acestor deșeuri, după cum urmează:
01.11.2021Anunț acordare ajutor de încălzire
Primaria Comunei Galații-Bistriței, prin Compartimentul de asistență socială, demarează acțiunea de acordare a ajutorului pentru încalzirea locuinței și a suplimentului pentru energie conform Legii nr.226/2021 privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, începând cu data de 02.11.2021. Potrivit actului normativ mai sus menționat, venitul mediu net lunar până la care se acorda ajutorul de încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, și de 2.053 lei, în cazul persoanei singure. Solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuinței se poate face pe tot parcursul sezonului rece (noiembrie 2021 - martie 2022), iar acordarea drepturilor cuvenite se face începând cu luna depunerii cererii, cu condiția ca aceasta să fie înregistrată până la data de 20 a lunii respective.
15.10.2021Măsuri de sprijin conform Legii nr. 226/2021 - Consumatorul vulnerabil

Ajutorul pentru încălzirea locuinței (sezonul rece), suplimentul pentru energie (lunar, tot anul), măsură de compensare conform O.U.G. nr. 118/2021 pentru consumul de energie electrică și gaze naturale Informații utile
Pliant Ministerul Muncii și Protecției Sociale Pliant
Formular cerere - declarație pe propria răspundere Cerere - declarație pe propria răspundere


Tutoriale video care oferă sprijin în completarea cererii-declarației pe propria răspundere de către persoana singură, reprezentantul familiei, respectiv o terță persoană care reprezintă un solicitant aflat în incapacitatea de a completa formularul

(a) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către persoana singură
(b) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către reprezentantul familiei
(b) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către o terță persoană
-
02.08.2021Anunț concurs ocupare funcție publică
Primăria comunei Galații-Bistriței organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector pe durată nedeterminată, în data de 06.09.2021, ora 10:00, proba scrisă și în data de 08.09.2021, ora 1O:00, interviul. Postul face parte din compartimnentul ”Monitorizarea procedurilor administrative, registru agricol și urbanism" și are durată normală a timpului de lucru. Dosarele de înscriere se depun personal la sediul Primăriei Comunei Galații-Bistriței până la data de 22.08.2021 ora 16:00.
13.05.2021Comunicat Agenția Națională de Administrare Fiscală
25 mai 2021 - Termenul limită pentru depunerea declarației unice. Declarația unică se completează și se depune, până la data de 25 mai 2021, de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau intr-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
12.04.2021Primăria comunei Galații Bistriței, Compartimentul financiar contabil, raport privind propunerea de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Galații Bistriței pe anul 2021
06.04.2021Comisia Europeană lansează cursul de instruire online intitulat ”În întâmpinarea cetățenilor Uniunii - instruire online privind regulile UE pentru liberă circulație”. Acest curs se adresează în principal autorităților publice locale și județene, dar nu numai, în dorința de a fi un instrument util pentru o cunoaștere solidă a drepturilor, condițiilor și procedurilor care se aplică cetățenilor UE și membrilor familiilor lor referitor la libera circulație și ședere pe teritoriul statelor membre. Cursul este disponibil aici. https://ec.europa.eu/justice/elearning/ro/index.html -
08.03.2021Primăria Galații Bistriței informează persoanele cu dizabilități care sunt în căutarea unui loc de muncă că pot beneficia de un voucher de până la 5000 de euro pentru procurarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces (aparat auditiv wireless, mobility scooter, scaun cu roți electrice sau orice alt dispozitiv care ajută persoana să ducă o viață independentă), altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate. Programul permite și achiziția de două dispozitive, în cazul unor deficiențe bilaterale, cu mențiunea ca produsele asistive să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist.
Informații suplimentare pot fi obținute la INFOLINE – 0751 015 063, de luni până vineri, în intervalul orar 12-14.
02.11.2020Începând cu data de 02.11.2020, se preiau dosarele pentru ajutorul de încălzire a locuinței pentru sezonul rece noiembrie 2020 - martie 2021. Dosarele se depun la Compartimentul de Asistență Socială

Urbanism


LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001
Articolul 43
(1) În vederea asigurării transparenței privind accesul la informații de interes public în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, autoritățile administrației publice locale pun la dispoziția publicului documentațiile aprobate prin afișarea integrală pe pagina proprie de internet (cu acces gratuit la acestea pentru descărcare și cu obligativitatea menționării sursei la fiecare utilizare a informațiilor respective) și prin furnizarea acestora spre consultare, la sediul autorității administrației publice locale sau la punctele de informare organizate la nivel local.

Nr. An Luna Descriere Fișier
- - - . . . în curs de actualizare
TipDescriereFișier
- . . . în curs de actualizare
Nr.DataDescriereFișier
- - Registrul cadastral al imobilelor UAT Galații Bistriței - Sector cadastral nr. 243 0 ID.100001 - 100010, 100591
- - Registrul cadastral al imobilelor UAT Galații Bistriței - Sector cadastral nr. 198
- - Registrul cadastral al imobilelor UAT Galații Bistriței - Sector cadastral nr. 197
- - Registrul cadastral al imobilelor UAT Galații Bistriței - Sector cadastral nr. 196
- - Registrul cadastral al imobilelor UAT Galații Bistriței - Sector cadastral nr. 195
- - Registrul cadastral al imobilelor UAT Galații Bistriței - Sector cadastral nr. 194
- - Registrul cadastral al imobilelor UAT Galații Bistriței - Sector cadastral nr. 152
- - Registrul cadastral al imobilelor UAT Galații Bistriței - Sector cadastral nr. 116
- - Registrul cadastral al imobilelor UAT Galații Bistriței - Sector cadastral nr. 94
- - Registrul cadastral al imobilelor UAT Galații Bistriței - Sector cadastral nr. 65
- - Registrul cadastral al imobilelor UAT Galații Bistriței - Sector cadastral nr. 44
- - Registrul cadastral al imobilelor UAT Galații Bistriței - Sector cadastral nr. 43
- - Registrul cadastral al imobilelor UAT Galații Bistriței - Sector cadastral nr. 38

în curs de actualizare ...