Monitorul Oficial Local


(1) Monitorul Oficial Local se cuprinde în structura paginii de internet a fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, ca etichetă distinctă, în prima pagină a meniului, în prima linie, în partea dreaptă.

STATUTUL COMUNEI GALAȚII-BISTRIȚEI - JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD (An 2020 / Ed.1, Rev.0 / 22 pag.)

Scopul elaborării statutului unității administrativ-teritoriale este de a identifica și de a cuprinde într-un document date și elemente specifice, care au rolul de a o individualiza în raport cu alte unități similare.

Acces secțiune
ultima actualizare 08.02.2021


Ordinea de zi a şedinţelor

Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de Consiliul local, la propunerea celui care, în condiţiile art. 40, a cerut întrunirea consiliului. Modificarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente şi numai cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.


DataDescriereFișierOrdine de ziMateriale ședință
- . . . în curs de actualizare

Rapoarte aplicarea Legii nr.52/2003

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 3 februarie 2003, iar ulterior a fost completată prin Legea nr. 242/2010 pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 10 decembrie 2010.


AnDescriereFișier
- . . . în curs de actualizare

Minute ședințe

Punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică, consemnate în rezumat.


DataDescriereFișier
- . . . în curs de actualizare

Procese verbale ședințe.

În conformitate cu prevederile ”Legea administrației publice locale nr. 215/2001”, secțiunea a 3-a privind ”Funcționarea consiliului local”, procesul-verbal și documentele care au fost dezbătute în ședință se depun într-un dosar special al ședinței respective, care va fi numerotat, semnat și sigilat de președintele de ședință și de secretar, după aprobarea procesului-verbal. În termen de 3 zile de la terminarea ședinței, secretarul unității administrativ-teritoriale afișează la sediul primăriei și, după caz, pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.


DataDescriereFișier
- . . . în curs de actualizare

Publicitatea declaraţiei de căsătorie

În aceeaşi zi cu primirea declaraţiei de căsătorie, ofiţerul de stare civilă dispune publicarea acesteia, prin afişarea în extras, într-un loc special amenajat la sediul primăriei şi pe pagina de internet a acesteia unde urmează să se încheie căsătoria şi, după caz, la sediul primăriei unde celălalt soţ îşi are domiciliul sau reşedinţa.


DataDeclaraţie de căsătorieFișier
12.08.2022 Varga Sandu și Petrova Natalia
04.05.2022 Mehelean Alin-Ovidiu și Buha Paraschiva-Maria
02.02.2022 Cozac George-Ștefan și Crețu Monica-Nicoleta
22.09.2021 Giurgiu Bogdan-Ionuț și Cilean Ioana-Maria
06.09.2021 Sbârcea Fănică și Czanka Livia
25.08.2021 Stoica Valentin și Chereji Marcela
19.08.2021 Isip Marian-Andrei și Cuciureanu Adriana-Delia
11.08.2021 Petran Alin-Ionuț și Ștefan Alexandra-Izabela
14.07.2021 Cosma Călin-Veniamin și Rus Maria-Simona
14.07.2021 Cosma Călin-Veniamin și Rus Maria-Simona
02.06.2021 Lupu Daniel și Tătar Maria-Ștefana
13.05.2021 Lăcătuș Alin-Daniel și Caprean Sorina-Maria
15.04.2021 Konerth Beniamin-Gheorghe și Drăguș Ana-Maria
17.02.2021 Buzan Alexandru și Zadic Ionela-Marița
06.01.2021 Kantor Iozsef și Orban Aneta-Maria

Cariera, concursuri, posturi vacante.

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art. 26 alin. (4) și (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.


DataDescriereFișier
11.12.2022 Primăria comunei Galații-Bistriței, județul Bistrița-Năsăud, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen de promovare în funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Galații-Bistriței, județul Bistrița-Năsăud
Examenul se organizează la sediul Primăriei comunei Galații-Bistriței, loc. Galații-Bistriței, nr.241, județul Bistrița-Năsăud.
Data de publicare a anunțului: 11.12.2023, pe site-ul Primăriei Comunei Galații-Bistriței, județul Bistrița-Năsăud și la sediul Primăriei Comunei Galații-Bistriței, loc. Galații-Bistriței, nr.241, județul Bistrița-Năsăud.
Proba scrisă (la sediul Primăriei Comunei Galații-Bistriței): 12 ianuarie 2024, ora 10:00
Interviul - în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
(detalii în documentul atașat)
21.06.2022 Primăria comunei Galații-Bistriței, județul Bistrița-Năsăud, în conformitate cu prevederile ar. 618 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, vă înștiințează cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de inspector, clasa I grad profesional debutant, în cadrul compartimentului ”Monitorizarea procedurilor administrative, registrul agricol și urbanism” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Galații-Bistriței, județul Bistrița-Năsăud
20.06.2022 Primăria comunei Galații-Bistriței, județul Bistrița-Năsăud, în conformitate cu prevederile ar. 618 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, vă înștiințează cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de inspector, clasa I grad profesional debutant, în cadrul compartimentului ”Asistență socială și autoritate tutelară” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Galații-Bistriței, județul Bistrița-Năsăud
14.01.2022 Centralizator nominal a punctajelor obținute de candidat la examenul organizat în data de 14.01.2022 pentru ocuparea funcției contractuale de inspector debutant
28.12.2021 Primăria comunei Galații-Bistriței organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de INSPECTOR, pe durată nedeterminată, în data de 12.01.2022, ora 10:00 proba scrisă și în data de 14.01.2022 ora 10:00, interviul. Dosarele se depun personal la sediul Primăriei Comunei Galații-Bistriței până la data de 04.01.2022 ora 16:00.
02.08.2021 Primăria comunei Galații-Bistriței organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector pe durată nedeterminată, în data de 06.09.2021, ora 10:00, proba scrisă și în data de 08.09.2021, ora 1O:00, interviul. Postul face parte din compartimnentul ”Monitorizarea procedurilor administrative, registru agricol și urbanism" și are durată normală a timpului de lucru. Dosarele de înscriere se depun personal la sediul Primăriei Comunei Galații-Bistriței până la data de 22.08.2021 ora 16:00.
03.04.2020 Primăria comunei Galații Bistriței, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de TRACTORIST, pe durată nedeterminată, în data de 03.04.2020, ora 10:00 proba scrisă, ora 13:00 proba practică și în data de 06.04.2020 ora 10:00, interviul. Dosarele se depun personal la sediul primăriei comunei Galații-Bistriței până la data de 26.03.2020, ora 16:00.

Declarații de avere și interese

Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010
Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.

Declarațiile se depun anual, până la data de 15 iunie.
Actualizat la 26.06.2022
Nr.Nume, prenumeDeclarație de avereDeclarație de interese
01 Budulicean Emilian-Vasile
02 Budulicean Mara-Andreea
03 Buzan Dan
04 Cozma Marian
05 Ferezan Raul Liviu
06 Găurean Vasile
07 Györke Adelina-Teodora
08 Györke Andrei-Mihai
09 Măerean Ilie-Valentin
10 Măierean Rodica
11 Moldovan Cristina
12 Necoară Raveca
13 Onigaș Tina-Gabriela
14 Pleșa Iosif-Lucian
15 Rob Florin
16 Rob Maria-Persida
17 Scridon Viluța-Maria
18 Vermeșan Vasile-Mihai


Secțiune formulare

Din aceasta secțiune puteți descărca formulare tipizate în format Adobe PDF.


Descriere Fișier
Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentul de inserție / indemnizației lunare / sprijinul lunar și alocației de stat pentru copii
Cerere – declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială
Descriere Fișier
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
Descriere Fișier
Declarație de căsătorie
Declarație de naționalitate
Declarație privind starea sănătății
Descriere Fișier
Cerere tip privind liberul acces la informații de interes public (Legea 544/2001)
Model reclamație administrativă în cazul unui răspuns negativ (Legea 544/2001)
Model reclamație administrativă în cazul lipsei de răspuns în termen legal (Legea 544/2001)